Filmy Online

Akční

http://img.over.cz/files/4209814.png

alt
Krimi
It�lie, 2006, 107 min

Obsah:

Giorgio Pellegrini, b�val� levicov� aktivista a terorista uprchl před spravedlnost� do Středn� Ameriky, kde bojoval spolu s m�stn�mi partyz�ny. O patn�ct let později m� už po krk života v džungli a rozhodne se vr�tit do It�lie. Zde chce v�st pohodln� život a realizovat svůj sen b�t "�ctyhodn�m" občanem. Cesta k tomuto c�li je ale dl�žděn� kr�dežemi, kupl�řstv�m, drogami, loupež� a vraždou...
alt
Western / Dobrodružný / Krimi
USA, 1969, 110 min

Obsah:

Rok 1900, Divoký západ. Bandit� Butch a Sundance se zde rozhodnou p�™epadnout slavný Union Pacific Express - a to hned dvakrát za sebou. Poprv� jde všechno jako na drátkách, ale p�™i druh�m pokusu je p�™ekvapí strážci zákona. Od t� doby jsou na út�›ku a všemožn�› se snaží zahladit stopy. Poda�™í se jim to?
alt
Drama / V�lečn� / Akčn� / Romantick�
USA / Německo / Velk� Brit�nie / Irsko, 2001, 126 min

Obsah:
17. července roku 1942 začala jedna z největš�ch bitev II. světov� v�lky. Bojovalo se o průmyslov� město na Volze, tehdejš� Stalingrad a velen� obou arm�d - sovětsk� i německ� - si byla vědoma, že pr�vě zde se rozhodne o konečn�m v�tězstv�. Př�běh, inspirovan� stejnojmennou knihou americk�ho historika Williama Craiga, l�č� - v dramatick�m r�mci krvav�ho v�lečn�ho střetu - souboj rusk�ho ostřelovače Vasilije Zajceva s německ�m rozvědč�kem majorem Konigem. Ten dostal za �kol zlikvidovat voj�ka z Uralu, kter� m� pro sovětskou v�lečnou propagandu nesm�rnou cenu. Jeho nadř�zen� Danilov z něj doslova "stvořil" z�řiv� prototyp skromn�ho, prost�ho a přitom neohrožen�ho hrdiny, schopn�ho bez zav�h�n� položit život za vlast. Netuš�, že si t�m tak� postavil do cesty soka v l�sce. Německ� strana věř� a douf�, že smrt Vasilije by alespoň na čas ochromila bojeschopnost rudoarmějců u Stalingradu.
alt
Sci-Fi / Fantasy / Akčn� / Dobrodružn�
USA, 1999, 133 min

Obsah:
Galaktickou republikou zm�taj� nepokoje. Vznikly spory ohledně zdaněn� obchodn�ch cest k odlehl�m hvězdn�m soustav�m. Chamtiv� Obchodn� federace douf�, že z�ležitost vyřeš� jej� arm�da bojov�ch droidů, kter� začne �plnou blok�du mal� planety Naboo. Zat�mco Republikov� kongres vede o těchto dramatick�ch ud�lostech zdlouhav� rozhovory, Nejvyšš� kancel�ř tajně vyšle dva ryt�ře Jedi, ochr�nce m�ru a spravedlnosti v galaxii, aby konflikt zažehnali...
alt
Sci-Fi / Dobrodružn� / Akčn�
USA, 2002, 137 min

Obsah:

10 let po Epizodě I pokračuj� dobrodružstv� a dramatick� osudy ryt�řů Jedi Anakina Skywalkera a Obi-Wana Kenobiho, kteř� maj� za �kol chr�nit sen�torku Padm� Amidaluovou, jej�ž život je ohrožen. Ke zv�šen� napět�, jak se budou vyv�jet vztahy "starwarsov�ch" hrdinů se režis�r Lucas snaž� děj poněkud utajit. Ale přesto jsou tu někter� informace o tom, co nov�ho se v tomto d�le dozv�te v�ce o Padm� Amidale a jej�m milostn�m vztahu k Anakinovi, kter� se stane osudn�m pro dalš� osud cel� galaxie. Bude odhalen původ Boby Fetta a �dern�ch odd�lů Imp�ria. Epizoda II objasn�, jak to je s "V�lkou klonů", zmiňovanou v původn�ch Hvězdn�ch v�lk�ch. Film je temnějš� než Epizoda I a jeho atmosf�ra se bl�ž� filmu Imp�rium vrac� �der. Padm� a Anakin prož�vaj� většinu filmov�ho dobrodružstv� spolu a s Obi-Wan Kenobim se potkaj� až na konci filmu. Vr�t�me se s hrdiny na Coruscant, Naboo a Tatooine. A pozn�te 2 nov� planety.
alt
Sci-Fi / Dobrodružn� / Akčn�
USA, 2005, 135 min

Obsah:
V třet� epizodě s�gy Star Wars zuř� Klonov� v�lky, kter� prohloubily rozpory mezi kancl�řem Palpatinem a Radou Jediů. Mlad� ryt�ř Jedi Anakin Skywalker se mus� rozhodnout, na č� straně bude st�t. Podlehne slibům moci a pokušen� Temn� strany, vstoup� do služeb zl�ho Darth Sidiouse a stane se z něj Darth Vader. Sithšt� lordov� se chtěj� společně pomst�t a prvn�m krokem jejich pl�nu je likvidace Jediů. Pouze Yoda a Obi-Wan přežij� a musej� se Sithům postavit, což vede k dramatick�mu souboji světeln�mi meči mezi Anakinem a Obi-Wanem, kter� rozhodne o osudu galaxie.
alt
Akčn� / V�lečn� / Drama / Dobrodružn�
USA, 2003, 90 min

Obsah:
V polovině prosince roku 1944 se Hitlerova arm�da chyst� na bleskovou v�lku u Ardensk�ho lesa a hrozivou zimn� ofenz�vu zn�mou dnes jako bitva o v�běžek. Des�tn�k Nathan Greer a jeho př�tel Gordon Gunderson se octnou v pasti spolu s v�ce než stovkou americk�ch voj�ků na zasněžen�m poli. Střelba Němců vnese paniku a zmatek do jejich řad. Greerovi, Gundersonovi a hrstce dalš�ch mužů se podař� uniknout před masakrem do bl�zk�ho lesa. Bez j�dla a zbran� se vyd�vaj� do nemilosrdn� zimy a pokouš� se dostat zp�tky na spojeneck� �zem�.
MODRÝ BLESK
Komedie / Akčn� / Krimi
USA / Německo, 1999, 93 min

Obsah:

Miles Logan (Martin Lawrence) je jako každ� spr�vn� lupič džentlmen v�sostn� profesion�l. Určitě by dot�hl do zd�rn�ho konce i tuhle pr�cičku s diamantem za dvacet mili�nů dolarů, kdyby se do jeho t�mu nevetřel chamtiv� podraz�k Deacon. Takhle je Miles r�d, že při nepoveden� akci nepřišel o život a nakonec vyv�zl jen s dvoulet�m trestem. K optimismu ho kromě vesel� povahy vede i fakt, že se mu na posledn� chv�li podařilo ukr�t uloupen� diamant ve větrac� šachtě čerstv� novostavby. Těch dvacet milionů v drah�m kamen� je tam bezpečnějš�ch než v nejdokonalejš�m sejfu ve městě. Zlomysln� osud je ovšem drsn� žert�ř. Po propuštěn� z věznice Miles zjišťuje, že svůj diamant ukryl v rozestavěn� policejn� stanici. Jak se dostat do větrac� šachty mezi oddělen�m vražd a oddělen�m loupež�? Po několika ne�spěšn�ch pokusech se Miles odhodl�v� k š�leně riskantn�mu pl�nu. U padělatele si nech� vyrobit falešnou policejn� placku i služebn� z�znamy a nastoup� na oddělen� loupež�.
http://www.volny.cz/jako.video/dvd/tenkrat_v_mexiku.jpg
Akčn� / Krimi / Drama / Thriller
USA / Mexiko, 2003, 101 min

Obsah:
S�ga o m�tick�m hrdinovi s kytarou - El Mariachim (Antonio Banderas) pokračuje velkolep�m akčn�m filmem Roberta Rodrigueze Kdysi d�vno v Mexiku. El Mariachi (Banderas) je poznamen�n trag�di� a uch�lil se k odloučen�mu životu v �stran�. Když jej ale zkorumpovan� agent CIA Sands (Johnny Depp) najme k překažen� pl�nu z�keřn�ho bosse Barilla (Willem Dafoe), kter� m� v �myslu zab�t mexick�ho prezidenta, samot�řsk� hrdina je donucen svůj �kryt opustit a vydat se vstř�c nov�mu dobrodružstv�. El Mariachi, kter�ho i tentokr�t doprov�zej� dva věrn� pomocn�ci Lorenzo (Enrique Iglesias) a Fideo (Marco Leonardi), m� však tak� vlastn� důvod k n�vratu - krvavou pomstu.
alt
Drama / Sportovn� / Akčn�
USA, 1990, 100 min

Obsah:
Rocky Balboa z�pas� v Moskvě. Zpoč�tku m� jeho soupeř navrch, nakonec ale Rocky sebere všechny sv� s�ly a zv�těz�. Je ale zcela vyčerp�n a stane se mu podivn� věc: po z�pase nemůže ovl�dnout siln� třes rukou. Adrian na něho nal�h�, aby navšt�vil l�kaře. Tam se Rocky dozv�, že vzhledem k velk�mu počtu ran, kter� utržil za dobu sv� kari�ry, m� nebezpečně poškozen� mozek. Adrian trv� na tom, aby Rocky s boxerskou kari�rou okamžitě skončil. Pr�vě v t� době však Rockyho �četn� pomoc� falešn� pln� moci jeho jm�nem zpronevěř� milion dolarů a Rocky mus� prodat t�měř vešker� svůj majetek. S Adrian a synem Rockym se vrac� do m�st, kde poprv� zv�tězil v boxu. Kvůli penězům chce Rocky opět zač�t boxovat, nakonec vyslyš� prosby nadějn�ho mlad�ho boxera Tommyho a st�v� se jeho manažerem.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9