Filmy Online

Akční

Den poté

http://titulky.icr.cz/mini/DenPote.jpg
Akčn� / Drama / Sci-Fi / Thriller�
USA, 2004, 124 min

Obsah:
V�zkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačuj�, že by glob�ln� oteplov�n� mohlo spustit prudkou a katastrof�ln� změnu zemsk�ho klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal svědkem odlomen� ledov� kry o
velikosti Rhode Islandu z antarktick�ho ledov�ho pole. Na cel� zeměkouli n�sledovaly prudk� změny počasí
: v Tokiu padaly kroupy o velikosti grapefruitu, rekordy
l�maj�c� hurik�n ř�dil na Havaji, v Dill� napadl sn�h a
přes Los Angeles se přehnala ničiv� s�rie torn�d. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvrdil Jackovy nejhorš� obavy: tyto prudk� změny počas� jsou př�znakem velk� glob�ln� změny. Množstv� vody z taj�c�ch pol�rn�ch ledovců narušilo mořsk� proudy stabilizuj�c� n�š klimatick� syst�m. Glob�ln� oteplov�n� posunulo planetu na pokraj nov� doby ledov�, kter� nastane během jedn� glob�ln� superbouře... Zat�mco Jack varuje B�l� dům před bl�ž�c� se klimatickou změnou, jeho sedmn�ctilet� syn Sam (Jake Gyllenhaal) uv�zl v New Yorku. Obyvatelstvo je evakuov�no na jih, avšak Jack m�ř� na sever zachr�nit Sama. Ale ani Jack nen� připraven na to, co se stane - jemu, jeho synovi a jeho planetě.

V Emmerichově filmu "Den nez�vislosti" Zemi t�měř zničili vetřelci. Teď ve filmu "DEN POT�" je nepř�telem mnohem ničivějš� s�la: je to př�roda sama. "Je to v�pravn� př�běh o přežit� a hrdinstv� s neust�lou akc� a v�born�mi vizu�ln�mi efekty. Rozhodně m� tu r�znost, kterou obecenstvo od Rolanda Emmericha oček�v�," ř�k� producent Mark Gordon. Filmu nechyb� ani lidsk� prvek. "Je to st�le lidsk� drama bez ohledu na efekty," ř�k� Emmerich. Postavy
otce a syna jsou zraniteln�, rozporn� a miluj�c� a to děl� jejich boj proti nesm�rn� s�le př�rody tak vzrušuj�c�. Jde o obecn� boj Člověka proti Př�rodě. Odolnost a nakonec v�tězstv� lidsk�ho ducha.
Žádné komentáře