Filmy Online

Animované

http://img.over.cz/files/2152068.png

http://www.tomamusica.com/caratulas/B/Bso-Space-Jam-Delantera.jpg
Animovan� / Komedie / Fantasy / Sportovn�
USA, 1996, 81 min

Obash:
Jeho Veličenstvo a
Jeho Kr�ličenstvo - to je ale t�m! Michael Jordan stř�l�, Bugs Bunny přihr�v� a cel� kavalk�da hvězd z kreslen�ch filmů Looney Tunes zaplavuje Space Jam. Parta Tune Squad vyzve Nerdlucky na basketbalov� z�pas, ve kter�m se m� rozhodnout, zda Looney Tunes zůstanou tady... nebo se stanou pouhou atrakc� ve vzd�len� galaxii. Nerdluckov� jsou ve v�hodě, protože maj� strašlivou tajnou zbraň - ukradli totiž uměn� největš�m hvězd�m N�rodn� basketbalov� ligy jako Charles Barkley a Patrick Ewing. Ale to ještě nen� všechno, lidičky. Tune Squad m� taky tajnou zbraň. A tou je ten nejlepš� hr�č na světě a v cel�m vesm�ru! Poch�z� z našeho světa - stejně jako cel� tahle legrace.
http://galerie.japancenter.cz/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=310&g2_serialNumber=2
Dobrodružn� / Poh�dka / Animovan� / Fantasy�
Japonsko, 2001, 125 min

Obsah:
Není !!!
alt
Animovan� / Akčn� / Rodinn� / Komedie
USA, 2008, 89 min

Obsah:
K natočen� animovan� komedie Madagaskar 2 měli jej� tvůrci dva dobr� důvody. Prvn�m bezpochyby byly tržby, kter� film vynesly na prvn� m�sto žebř�čku �spěšnosti rodinn�ch sn�mků roku 2005. Druh�m důvodem se stal fakt, že hlavn� hrdinov�, h�čkan� hvězdy newyorsk� zoo, tragicky zakysli na tituln�m ostrově u africk�ch břehů a takov� osud jim ž�dn� div�k určitě nepř�l. Jenže pokračov�n� jim připravilo takov� dobrodružstv�, že ve srovn�n� s nimi by byl doživotn� pobyt na Madagaskaru tou př�jemnějš� variantou.

Vzpom�n�te si na trosky letadla zakl�něn� v koruně obř�ho baobabu, kter� lemuř� kr�l Juli�n použ�val coby trůn� s�l? Tak přesně to se stane kl�čovou souč�st� geni�ln�ho �nikov�ho pl�nu, kter� vymysleli vynal�zav� tučň�ci. Na cestu domů se kromě nich vyd�vaj� i lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žiraf�k Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprov�zej� je kr�l Juli�n, jeho pobočn�k Maurice a capart Mort, kteř� chtěj� poznat, jak to v tom civilizovan�m světě chod�. Start pospravovan�ho letadla proběhne hladce, jenže o dalš�m průběhu letu se to ř�ct ned�. Nejdř�v vynech� jeden motor, pak druh� a neovladateln� letadlo se ř�t� k zemi. A ne k ledajak� zemi. Rozmazlen� hrdinov� přistanou uprostřed nejdivočejš� africk� divočiny, kde na každ�ho z nich ček� vlastn� př�běh. Kr�l newyorsk� ZOO Alex se setk� s rodiči a zjist�, že v srdci Čern�ho kontinentu mu jeho man�ry nic dobr�ho nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastn� kůži poc�t�, jak� to je, b�t souč�st� velk�ho st�da a svobodně s n�m cv�lat savanou. Hrošice Glorie tu potk� neuvěřiteln�ho hroš�ho samce a žiraf�k Melman se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše trpět, protože Glorie mu ani trochu nen� lhostejn�. Připravte se na to, že podobn�ch překvapen� v�s v Madagaskaru 2 ček� v�c.

K pr�ci na pokračov�n� Madagaskaru se vr�tila drtiv� většina členů št�bu, kter� připravoval jedničku. Kl�čov�mi figurami samozřejmě byli spoluscen�rist� a spolurežis�ři Eric Darnell a Tom McGrath. „Dostali jsme šanci vr�tit se k pr�ci, kterou jsme milovali. Nav�c si s Tomem naprosto vyhovujeme a brzy jsme byli schopn� spolupracovat prakticky poslepu. I takov� detaily podle mě rozhoduj� o v�sledku filmu,“ ř�k� režis�r Darnell.
alt

Dobrodružn� / Animovan� / Rodinn�
USA, 2008, 88 min

Obsah:

Jeden z nejoček�vanějš�ch anim�ků roku 2008 n�s přiv�d� do džungle, kde žije slon Horton (Jim Carrey), kter� objev� sm�tko volaj�c� o pomoc. Nen� to jen tak ledajak� sm�tko, žij� v něm Kdov�ci a potřebuj� pomoc, hroz� jim totiž z�n�k. Mil� Horton se spř�tel� se starostou Kdov�kova (Steve Carrel) a vyd�v� se na horu, aby je zachr�nil. Zde se setk�v� se spoustou přek�žek, kter� mu přichystala kolikanice.
http://esoul.ru/uploads/posts/1143572443_mad_penguins.jpg

Animovan� / Kr�tkometr�žn� / Komedie�
USA, 2005, 11 min

Obsah:
V newyorksk� zoo se stejně jako v cel�m městě slav� v�nočn� sv�tky. Avšak ne všechna zv�řata
jsou šťastn� - takov� ledn� medvěd vypad� sp�še jako hrom�dka neštěst�. Jednomu z členů komanda tučň�ků se ho zžel�, protože ale nenajde pochopen� u parť�ků, vyd�v� se koupit medvědovi d�rek s�m. A t�m zač�n� bl�zniv� z�chrann� mise, jelikož se zbyl� tři tučn�ci v duchu kr�da "Nikdy neplavej s�m" vypravuj� pro sv�ho kamar�da. Tento kr�tk� animovan� film vznikl ve studiech DreamWorks d�ky vysok� div�ck� obl�benosti komanda tučň�ků z filmu MADAGASKAR.
alt
Dobrodružn� / Animovan� / Rodinn� / Muzik�l
Austr�lie / USA, 2006, 108 min

Obsah:

Komedi�ln� animovan� dobrodružstv� se odehr�v� na ledov� a zasněžen� Antarktidě. Ve zdejš� Zemi tučň�ků mus� každ� tučň�k umět kr�sně zp�vat, aby skrz p�seň nalezl duši sv�ho nejbližš�ho. Jednou se ale narod� mlad�mu p�ru Memphisu a Normě Jean ml�dě Mumble, kter� je nejhorš� zpěv�k na cel� Antarktidě. Ačkoliv zp�vat neum�, je nejlepš�m stepařem na světě... Pod taktovkou George Millera (ČARODĚJKY Z EASTWICKU, L�K PRO LORENZA aj.) se sešli Robin Williams, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Elijah Wood a jin� herci, aby propůjčili sv� hlasy postavičk�m jednoho z posledn�ch animovan�ch filmů uveden�ch v tomto roce.
alt
Akčn� / Fantasy / Dobrodružn� / Animovan�
Japonsko, 1997, 133 min

Obsah:
Za d�vn�ch časů, v divok�ch hvozdech Japonska zač�n� m�tick� boj mezi rozrůstaj�c� se civilizac� lid� a zv�řec�mi božstvy, kter� vl�dnou lesům. A tak� př�běh l�sky lidsk�ho d�těte
vlč� bohyně - princezny Mononoke - a v�lečn�ka věř�c�ho v m�r mezi lidmi a př�rodou - prince Ashitaky.
alt
Animovan� / Komedie
USA, 2007, 87 min

Obsah:
Jeden z nej�spěšnějš�ch televizn�ch seri�lů se konečně dočkal prvn�ho celovečern�ho filmov�ho zpracov�n�. Popul�rn� rodinka Simpsonov�ch ze Springfieldu bude tentokr�t čelit glob�ln�m v�zv�m a Homer provede nejhorš� věc sv�ho života. Na filmu pracuj� stejn� tvůrci jako na televizn�m seri�lu, a tak se fanoušci dočkaj� většiny sv�ch obl�ben�ch postav. Z�pletku však taj� do posledn� chv�le. Seri�l, kter� již několik let �spěšně uv�d� i Česk� televize, si u div�ků vydobyl v�lučnou pozici předevš�m d�ky kombinaci čern�ho a situačn�ho humoru. Ten samozřejmě ve filmu nebude chybět a už prvn� zveřejněn� z�běry vyvolaly lehkou kontroverzi. Zejm�na ten, kde je Bart poprv� za svou kari�ru nah�. Snahou tvůrců je k filmu přit�hnout i ty div�ky, kteř� se zat�m s fenom�nem Simpsonov�ch př�liš nesetkali a z�roveň uspokojit věrn� fanoušky a překvapit sami sebe.

Ve vedlejš�ch rol�ch se objev� i někter� filmov� hvězdy a skutečn� postavy americk� historie. Tvůrci tak� odhalili, že se i ve Springfieldu začnou řešit probl�my jako znečišťov�n� ovzduš�, ekologick� krize a současn� americk� politika. Pr�ce na filmu začaly již v roce 2001, ale od t� doby se několikr�t velmi radik�lně proměnil sc�n�ř. I d�ky mimoř�dn�mu z�zem�, kter�ho se tvůrcům dostalo od společnosti Twentieth Century Fox, je film natočen� v široko�hl�m form�tu a s větš� paletou barev než jakou m� televizn� seri�l.

Film nadabovali stejn� herci jako seri�l, a tak se češt� div�ci mohou těšit na v�born� v�kony Martina Dejdara, Jiř�ho L�buse a dalš�ch. Simpsonovi ve filmu jsou jedn�m z nejoček�vanějš�ch projektů letošn�ho l�ta a to hlavně d�ky neok�zal� komice, kter� už skoro dvě des�tky let bav� mili�ny div�ků na cel�m světě.
alt
Animovan� / Komedie / Rodinn�
Francie / Československo, 1957, 83 min

Obsah:
V P�smu svat�m se prav�, že na poč�tku všeho života na Zemi byla tma a P�nbůh. V př�padě tohoto animovan�ho sn�mku P�nbůh roztomile roztržit�, kter� měl před sebou spoustu pr�ce. Aby na ni nebyl s�m, poř�dil si vejce, jež poctivě zahř�val, až se z nich po čase vyklubali and�lci. Jenže z posledn�ho vejce, kter� bylo pěkně kropenat�, se vyloupl neposedn� ď�bl�k. Pot�, co měl pomocn�kypohromadě, potřeboval P�nbůh ke sv� dalš� pr�ci světlo. Marně však škrtal zapalovačem. Jako vždy totiž nefungoval. Stvořitel proto musel použ�t slavn�ho triku se zvol�n�m: Budiž světlo!. Světlo bylo a P�nbůh se mohl s pomoc� and�lků pustit do tvořen�, jež mu s nevyčerpateln�m vtipem a nekonečnou řadou skvěl�ch n�padů kazil neposedn� ď�bl�k. Nejv�ce se samozřejmě vyř�dil ve chv�li, kdy P�nbůh začal tvořit člověka. Adama si ještě Stvořitel ohl�dal, ale Evu ď�bl�k okamžitě zkazil t�m, že ji naučil trsat rocknroll (a je to vůbec prvn� rocknroll, jak� kdy zazněl v česk�m filmu)...
alt
Animovan�
USA, 2007, 70 min

Obsah:
Šeď všedn�ho života může někdy v�st k nespokojenosti a tak i Garfield je znuděn sv�m životem v Anim�kově (Cartoon World). Je unaven� každodenn� prac� v Comic Strip Studiu a znechucen� ze sv�ch spolupracovn�ků Wallyho, medvěda Billyho, kr�l�ka Randyho a Binuty. Když Odie n�hodou upust� svou kost skrze p�sku v obraze , kter� děl� Anim�kov od skutečn�ho světa, Garfield se impulzivně rozhodne ponořit se do světa prodavačů hot-dogů bez ohledu na svou př�telkyni Arlene nebo sv�ho p�n�čka Johna. V doprovodu přihloupl�ho Odieho se Garfieldovo prvotn� nadšen� brzy opad� pot�, co mus� hledat j�dlo mezi odpadky a str�v� noc v prom�čen� budově. Jako by toho nebylo dost, rozhodnou se noviny zrušit komiksy s Garfieldem a tak je Garfield nucen obr�tit se o pomoc na sv� spolupracovn�ky, aby společně našli nějak� způsob, jak dostat Garfielda s Odiem zp�tky do Anim�kova, než jejich komiks nadobro zruš�.

Tento kompletně animovan� celovečern� film je v�raznou obměnou oproti předchoz�m dvěma napůl hran�m a napůl animovan�m filmům (Garfield ve filmu a Garfield 2) a je tak� prostorově řešen� jinak. Div�kovi jsou prezentov�ny 3D-postavičky na zd�nlivě ploch�m pozad�, kter� je jakousi směskou pozad� z poč�tačov� hry a barevn�ho komiksov�ho pozad�.
1  
2  
3  
4  
5  
6