Filmy Online

Animované

Simpsonovi ve filmu

alt
Animovan� / Komedie
USA, 2007, 87 min

Obsah:
Jeden z nej�spěšnějš�ch televizn�ch seri�lů se konečně dočkal prvn�ho celovečern�ho filmov�ho zpracov�n�. Popul�rn� rodinka Simpsonov�ch ze Springfieldu bude tentokr�t čelit glob�ln�m v�zv�m a Homer provede nejhorš� věc sv�ho života. Na filmu pracuj� stejn� tvůrci jako na televizn�m seri�lu, a tak se fanoušci dočkaj� většiny sv�ch obl�ben�ch postav. Z�pletku však taj� do posledn� chv�le. Seri�l, kter� již několik let �spěšně uv�d� i Česk� televize, si u div�ků vydobyl v�lučnou pozici předevš�m d�ky kombinaci čern�ho a situačn�ho humoru. Ten samozřejmě ve filmu nebude chybět a už prvn� zveřejněn� z�běry vyvolaly lehkou kontroverzi. Zejm�na ten, kde je Bart poprv� za svou kari�ru nah�. Snahou tvůrců je k filmu přit�hnout i ty div�ky, kteř� se zat�m s fenom�nem Simpsonov�ch př�liš nesetkali a z�roveň uspokojit věrn� fanoušky a překvapit sami sebe.

Ve vedlejš�ch rol�ch se objev� i někter� filmov� hvězdy a skutečn� postavy americk� historie. Tvůrci tak� odhalili, že se i ve Springfieldu začnou řešit probl�my jako znečišťov�n� ovzduš�, ekologick� krize a současn� americk� politika. Pr�ce na filmu začaly již v roce 2001, ale od t� doby se několikr�t velmi radik�lně proměnil sc�n�ř. I d�ky mimoř�dn�mu z�zem�, kter�ho se tvůrcům dostalo od společnosti Twentieth Century Fox, je film natočen� v široko�hl�m form�tu a s větš� paletou barev než jakou m� televizn� seri�l.

Film nadabovali stejn� herci jako seri�l, a tak se češt� div�ci mohou těšit na v�born� v�kony Martina Dejdara, Jiř�ho L�buse a dalš�ch. Simpsonovi ve filmu jsou jedn�m z nejoček�vanějš�ch projektů letošn�ho l�ta a to hlavně d�ky neok�zal� komice, kter� už skoro dvě des�tky let bav� mili�ny div�ků na cel�m světě.

Žádné komentáře