Filmy Online

Animované

alt
Animovan� / Dobrodružn� / Sci-Fi
USA / Singapur, 2008, 98 min

Obsah:
Poč�tačově animovan� sn�mek ze světa Star Wars odehravaj�c� se za Klonov�ch v�lek (mezi Epizodou II a III). V př�běhu se objev� všichni hlavn� hrdinov� z předešl�ch filmů a pomalu se začnou objevovat dalš� v připravovan�m seri�lu, kter� bude navazovat na film.

Před filmem už vnikl seri�l Clone Wars, kter� byl však kreslen�, takže nov� film + seri�l je sp�š remake a bude jenom d�l rozv�jet svět Star Wars za Klonov�ch v�lek...
alt
Animovan� / Komedie / Dobrodružn� / Rodinn�
USA, 2008

Obsah:
Užvaněn� a potrhl� jelen Elliot a zdom�cněl� medvěd grizzly Boog tvořili tu spr�vnou dvojku, kter� v prvn�m d�le Loveck� sez�ny uh�jila les a jeho obyvatele před krvelačn�mi lovci. A protože se jim v konkurenci animovan� z�plavy roku 2006 dařilo nad oček�v�n� dobře, vykoledovali si pokračov�n�. V něm dojde na rozhoduj�c� souboj na život a na smrt mezi dvěma živočišn�mi skupinami, kter� se navz�jem nen�vid� - divok�mi a dom�c�mi zv�řaty. Jedin� jezevč�k Buřt�k, kter� zdrhnul sv�m p�n�čkům, aby ochutnal tu pravou svobodu, st�le nev�, na jakou stranu se m� přidat. V divočině Buřt�ka l�k� bezbřeh� volnost, na druh� břeh ho zase přitahuj� vitam�nov� kosti, kter� na něj l�č� jeho panička ve snaze ho naj�t. Před nemateri�ln� svobodou nakonec zv�těz� pamlsky v tlamě a na Buřt�ka spadne klec, respektive za n�m zaklapnou dveře obytn�ho karavanu jeho p�n�čků. V tu chv�li si uvědom� cenu svobody, ale to už je trochu pozdě. Naštěst� m� divok� kamar�dy, kteř� ho nenechaj� ve štychu a s nasazen�m vlastn�ch krků půjdou v jeho stop�ch, aby ho uchr�nili před osudem dom�c�ho mazl�čka. Naneštěst� Buřt�kovi p�n�čci směřuj� na sraz chovatelů dom�c�ho zv�řectva, kter�mu š�fuje jeden věčně zpruzen� pudl, jenž kromě špatně proveden� ondulace nen�vid� ještě jednu věc - divok� zv�řata. Střet, kter� se bl�ž�, je zcela nevyhnuteln�, a Elliot s Boogem budou muset opr�šit všechny triky, aby z t�hle krize vyšli se zdravou kůž� a nav�c ještě zachr�nili kamar�da Buřt�ka.
alt
Animovan� / Rodinn�
USA / Jižn� Korea, 2006, 77 min

Obsah:
Mal� bezstarostn� ryb� kluk se s rodiči přestěhuje na nov� kor�lov� �tes. Jeho život se změn� v okamžiku, kdy mu t�tu a m�mu chyt� do ryb�řsk� s�tě. Od t�to chv�le se o sebe mus� postarat �plně s�m. Naštěst� si na nov�m m�stě najde rychle spoustu kamar�dů, se kter�mi vym�šlej� jednu lump�rnu za druhou. Jednoho dne ale spatř� Cordelii – tu nejkr�snějš� ryb� slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka nen� jedin�, komu se Cordelie l�b�. �tesu vl�dne nebezpečn� žralok Troy se svou partou stejně zubat�ch kamar�dů. Ten sl�bil, že neubl�ž� ž�dn� rybce, když si ho Cordelie vezme. S t�m se ale statečn� hrdina nehodl� sm�řit a rozhodne se s Troyem bojovat. Dok�že tak mal� rybka z�skat l�sku sv� vyvolen� a z�roveň ji i �tes ochr�nit před divok�m žralokem?
alt
Animovan� / Akčn� / Komedie / Dobrodružn�
USA / Hong Kong, 2007, 87 min

Obsah:
S� zelen� a dostali sa do kontaktu s r�dioakt�vnym odpadom, ale je s nimi sranda, ako s m�loktor�mi živoč�chmi. O kom je reč? No predsa o Ninja Korytnačk�ch. M�loktor� anim�k V�s sprev�dzal detstvom, ako tento. Už prv� z�bery z teaseru hovoria, že p�jde naozaj o veľk� projekt, ktor� m� pod palcom trikov� m�g Kevin Munroe. Film je vyr�ban� CGI technol�giou, ktor� zaručuje naozajstn� kvalitu.
alt
Animovan� / Komedie / Rodinn�
Velk� Brit�nie / USA, 2006, 86 min

Obsah:
Když Shrek potkal Wallace s Gromitem, respektive když spojila sv� s�ly slavn� animačn� studia - DreamWorks a Aardman, vznikla svěž� animovan� komedie Spl�chnutej, stoj�c� na precizn� americk� poč�tačov� animaci a okouzluj�c�m britsk�m humoru, kter� je opravdu pro každ�ho. Př�běh Spl�chnut�ho se odehr�v� v ulic�ch britsk� metropole a překvapivě tak� pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlen� myš�k z lepš� společnosti Roddy St. James, kter� si už�v� status dom�c�ho mazl�čka. Když se v luxusn� rezidenci jeho p�n�čků objev� kan�lov� krysa jm�nem Sid a dostane chuť na jeho m�sto, připrav� Roddy ď�belsk� pl�n na vetřelcovo vyhoštěn�, jehož hlavn� č�st� je spl�chnut� Sida z�chodovou m�sou zp�tky do kan�lu. Jenže kdo jin�mu j�mu kop�. V podzem� Roddy ke sv�mu překvapen� objev� obrovsk� město, v němž se sezn�m� s Ritou, mimoř�dně chytrou myš�, kter� se vyzn� ve zdejš� tlačenici. Protože se chce Roddy předevš�m bezpečně dostat zp�tky domů, bez jej� pomoci se neobejde - zvl�šť když se nechtěně připlete do cesty zdejš�mu krutovl�dci von Ropuš�kovi, jenž k smrti nen�vid� všechny hlodavce. Ten m� nav�c arm�du všehoschopn�ch poskoků, ochotn�ch Roddyho s Ritou pron�sledovat na souši, ve vzduchu, ve vodě i pod n�. V lond�nsk�ch kan�lech bude proto poř�dně horko, mnohem v�c, než by si oba naši hrdinov� př�li.

Akčn� animovan� komedie Spl�chnutej se může pochlubit pro DreamWorks typickou dokonalou animac�, kter� do nejmenš�ho detailu převedla lidsk� svět do jeho kan�lov� verze, a to včetně ušmudlan� variace na slavnou věž Big Ben a typick�ch lond�nsk�ch dvoupodlažn�ch autobusů. Za vizu�ln� str�nkou nezůst�v� pozadu ani př�běh, kter� je napěchov�n nadgeneračn�m humorem. Režie se ujali David Bowers a Sam Fell, kteř� se pod�leli na nej�spěšnějš�ch animovan�ch filmech posledn� doby (Slepič� �let, Wallace a Gromit: Proklet� kr�l�kodlaka nebo Př�běh žraloka). O ambic�ch projektu vypov�d� i obsazen�, kter� film v origin�le m� - Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, Jean Reno. Reprezentativn� obsazen� se sešlo i v česk� verzi, když hlasy hollywoodsk�ch kolegů nahradily hlasy dabingov�ch hvězd Pavla Soukupa, Bohdana Tůmy, Terezy Bebarov� nebo Zbyška Pantůčka.
alt
Animovan� / Horor / Sci-Fi
Japonsko, 2008, 97 min

Obsah:
Př�běh se odehr�v� 7 let po katastrofě v Racoon City. Po p�du letadla na letiště se začnou objevovat hejna zombi� a jedin� kdo si s němi porad� jsou stař� zn�m� hrdinov� z původn�ch her. Na sc�ně se objevuje Leon Kennedy (poradce presidenta) a jeho zn�m� Claire Redfield. Opět se objev� nar�žky na hry s�rie Resident Evil a na tajemn� T-virus za kter�m stoj� ještě tajemnějš� organizace Umbrella, kter� možn� stoj� za vš�m...
alt
Dobrodružn� / Animovan� / Rodinn� / Fantasy
Japonsko, 2003, 80 min

Obsah:
P�t� Pok�monn� film. Dvě zn�m� zlodějky se snaž� naj�t legend�rn� Pok�mony Latias a Latiose, kteř� chr�n� zvl�štn� šperk.
alt
Animovan� / Dobrodružn� / Fantasy / Akčn�
Japonsko / USA, 2005
Popis Není !!!
http://www.comic-art.org/wp-content/uploads/2007/05/424px-iron_man_teaser_poster.jpg
Animovan� / Akčn� / Dobrodružn� / Fantasy�
USA, 2007, 83 min

Obsah:
V tajemn�m koutu Č�ny lež� dlouho pohřben� město, m�sto konečn�ho odpočinku krut� dynastie. Je to m�sto nevysloviteln�ho zla, jehož temn� tajemstv� měla b�t časem zapomenuta. Nyn� jsou ale znovu odkr�v�na. Pečeť vězen� je rozlomena. Sněhov� bouře, Vichr, Pož�r a Zemětřesen� – kvarteto d�monick�ch živlů je vypuštěno na svět. Jejich c�lem je sesb�rat pět kouzeln�ch prstenů, kter� znovu vzkř�s� jejich hroziv�ho p�na k moci. Jen jedin� osoba m� s�lu se jim postavit - IRON MAN. Z vrcholků č�nsk�ch hor až do hlubin Atlantick�ho oce�nu, do srdce aktivn� sopky, bude Tony Stark ve sv�m speci�ln�m brněn�, pron�sledovat tyto ď�belsk� bytosti. Bude ale Tonyho super vysoce technologick� vybaven� stačit k v�tězstv�? Osud, ale nejde obelst�t, den Mandar�na se bl�ž�...
http://thefilmprojector.files.wordpress.com/2008/06/kung-fu-panda-one-sheet.jpg
Animovaný / Komedie / Akční / Rodinný
USA, 2008, 88 min

Obsah:

Animovaná komedie pro celou rodinu o lín�, neuctiv� a flakáčsk� pand�› Po (v originále Jack Black), která se musí naučit kung-fu, aby zachránila Údolí Klidu p�™ed zlým sn�›žným leopardem Tai Lungem (Ian McShane). P�™íb�›h se odehrává ve star� Čín�› a p�™evrátí nem�›nný sv�›t bojových um�›ní vzhůru nohama. Po se nakonec naučí v�›�™it sám sob�› a stane se mistrem kung-fu a leopardovi nebezpečným protivníkem.
1  
2  
3  
4  
5  
6