Filmy Online

Horory

http://www.dvdedice.cz/data/1214336592_big.jpg
Horor / Thriller�
Německo, 2007

Obsah:
Sovia, zdravotn� sestra v nemocnici, se dopust� fat�ln� chyby, kter� stoj� život jednoho pacienta. Když se později ocitne na hranici života a
smrti, objevuje se zemřel� pacient a dot�k� se jej�ho ramene. Když se Sovia probouz�, zjišťuje, že to nebyl sen, protože na sv�m rameni, kde se j� dotkla mrtv� ruka, m� modřinu. Toto znamen� zač�n� nevědomky před�vat dalš�m lidem
, kteř� zač�naj� za z�hadn�ch okolnost� um�rat. I když j� to nikdo nevěř�, pokouš� se Sovia zachr�nit ostatn� i sebe před smrt�c� hrozbou...
alt
Horor / Sci-Fi / Thriller
USA, 2003, 77 min

Obsah:
Z d�lny autorů filmů "ˇVř�skot" a "Hellraiser" poch�z� i posledn� pokračov�n� s�rie Mimic 3: Sentinel. Když se obyvatel� bytov�ho komplexu začnou ztr�cet, zdr�h� se Marvin uvěřit nemysliteln�mu: mutant obrovsk�ho masožrav�ho hmyzu, kter� už jednou tr�znil společnost, je zpět a připraven znovu zah�jit jej� likvidaci! Ačkoliv je Marvin uzavřen ve sv�m pokoji kvůli siln�mu astmatu, mus� sebrat všechny s�ly, aby zneškodnil tuto hrůznou kreaturu dř�ve, než skonč� jako jej� př�št� oběť! Tento thriller, pln� akčn�ch sc�n a neuvěřiteln�ch speci�ln�ch efektů, je povinn� pro všechny fanoušky maxim�ln� hrůzy!
alt
Horor
USA, 2009, 82 min

Obsah:
Ve filmu Motel smrti 2, kter� dějově předch�z� Motelu smrti z roku 2007, se sezn�m�te s krvavou histori� hotelu pana Smithe. V hlavn� roli se představ� Agnes Bruckner (Vzorek pro vraždu). Caleb, jeho přitažliv� snoubenka Jessica a jejich nejlepš� kamar�d - sarkastick� Tanner neoček�vaj� od motelu Meadow View Inn nic v�c, než tvrd� matrace a nevkusnou v�zdobu. Nikoho z nich by vůbec nenapadlo, že to ve skutečnosti nen� ž�dn� obyčejn� motel, ale děsiv� past. Ubytovan� host� jsou tu brut�lně mučeni a vražděni, zat�mco sadistick� maniak pan Smith a jeho chtiv� kump�ni krvav� jatka za �čelem zisku nat�čej�. Zač�n� smrteln� hra kočky s myš�, ve kter� mus� tři mlad� př�tel� bojovat doslova o hol� přežit�.
alt
Dobrodružn� / Drama / Horor
USA / Kanada, 2006, 90 min

Obsah:
Exmariň�k Pepper, pron�sledovan� myšlenkou, že opustil při posledn� misi kamar�da v Afgh�nist�nu, sestav� speci�ln� komando b�val�ch žold�ků, aby ho zachr�nil. Nikdo z nich si však neuvědomuje, s k�m budou muset bojovat. Nastane neobyčejn� boj o přežit� mezi moderně vyzbrojen�mi americk�mi voj�ky a stalet�mi neporažen�mi afgh�nsk�mi bojovn�ky.

Během bojů byly protisovětsk� jednotky mudž�hidů vyzbrojov�ny a cvičeny agenty CIA a dotov�ny USA jako souč�st boje proti rozp�n�n� Sovětsk�ho svazu. Bojů se na straně mudž�hidů �dajně z�častnily t�ž p�kist�nsk� speci�ln� jednotky, tzv. Čern� č�pi, převlečen� za afgh�nsk� mudž�hidy.
alt
Horor / Drama / Fantasy / Mysteri�zn�
USA / Španělsko / Francie, 2001, 101 min

Obsah:
Je konec druh� světov� v�lky a Grace (Nicol Kidmanov�) s dvěma dětmi ček� v Jersey na manželův n�vrat z bojů. Děti trp� alergi� na slunečn� světlo - jejich rozlehl� dům je proto cel� potemněl� a
v jeho zšeřel�ch z�kout� se kromě Grace, dět� a služebnictva skr�v� cosi dalš�ho Alejandro Amen�bar, režis�r španělsko - chilsk�ho původu, jehož celosvětově �spěšn� sn�mek OTEVŘI OČI (ABRE LOS OJOS) s Penelope Cruzovou z roku 1997 se dočkal americk� coververze pod n�zvem VANILLA SKY, dokončil sn�mek TI DRUZ� už v angličtině a v americko-francouzsko-španělsk� koprodukci. Film s Nicol Kidmanovou v hlavn� roli se prvn�ch osm t�dnů udržel v prvn� pětce US BOX OFFICE a jen v USA vydělal přes 96 mili�nů dolarů.
alt
Horor / Thriller
Austr�lie / USA, 2008, 91 min

Obsah:
Thriller podle knihy americk�ho autora Scotta Smithe, kter� s�m napsal i sc�n�ř. Parta Američanů tr�v� dovolenou v mexick�m letovisku. Po několika nudn�ch dnech str�ven�ch předevš�m na pl�ži
pop�jen�m tequily se sezn�m� s Němcem Mathiasem, jehož bratr se vydal do džungle na archeologickou v�pravu a od t� doby o sobě nedal vědět. Dostanou n�pad a vyprav� se do džungle zjistit, co se stalo. Zde se dostanou až k tajemn�mu pahorku, střežen�mu obyvateli nedalek� maysk� vesnice. Jakmile na pahorek porostl� divn�mi li�nami vstoup�, Mayov� je pod hrozbou zabit� odm�tnou z pahorku pustit. Zd� se, že na pahorku je př�tomno cosi starobyl�ho, tajemn�ho, touž�c�ho po krvi... Netrv� to dlouho a prvn� z nich zemře... Zachr�n� se zbytek ze sp�rů podivn� kletby?
http://www.filmica.com/hardasmal/archivos/Van_Helsing.jpg
Akčn� / Dobrodružn� / Horor / Fantasy�
USA / Česko, 2004, 145 min

Obsah:
Hluboko v karpatsk�ch hor�ch se nach�z� m�tick� a z�hadn� Transylv�nie. Svět, kde zlo je všudypř�tomn�, kde nebezpeč� vych�z� se z�padem slunce
a př�šery nab�vaj� podoby nejhrůznějš�ch nočn�ch můr. Režis�r Sommers, kter� oživil klasick� monstrum ve filmech Mumie a Mumie se vrac�, přivedl do nov�ho projektu
celou plej�du tradičn�ch př�zraků - Frankensteinovo monstrum, Draculu, Vlkodlaka - a stav� proti n� osaměl�ho bojovn�ka na straně dobra - Van Helsinga. Tento legend�rn� lovec př�zraků (Hugh Jackman) přij�žd� na pokyn tajn�ho spolku do Transylv�nie, aby přemohl krvež�zniv�ho svůdn�ka. V boji proti hraběti Draculovi (Richard Roxburgh) se stav� po bok nehrožen� Anně Valerious (Kate Beckinsale) a zbavuje jej� rodinu po generace trvaj�c� kletby.

Pl�tno př�zraků d�le zalidňuj� Shuler Hensley jako Frankensteinova zrůda, předn� tanečn�k Will Kemp, kter� představuje Annina mužn�ho bratra Velkana, kter� se za �plňku převtěluje ve Vlkodlaka, a Kevin J. O Connor jako Igor, proradn� asistent dr. Frankensteina. Elena Anayaov�, Silvia Collocaov� a Josie Maranov� hraj� tři krvelačn� Draculovy nevěsty, kter� se nezastav� před nič�m, jen aby pomohly sv�mu p�nu v pl�nu podmanit si lidskou civilizaci a nastolit hrůzovl�du.

Po div�cky �spěšn�ch filmech Mumie a Mumie se vrac� přich�z� režis�r a sc�n�rista Stephen Sommers s dalš�m velkofilmem. Van Helsing je nejdražš�m americk�m filmem, kter� byl dosud realizov�n v Česk� republice. Film je nabit� ohňostrojem n�padů a neuvěřiteln�ch vizu�ln�ch efektů, kter� div�ka zavedou do zcela nov�ho, dosud nev�dan�ho světa. O vizu�ln� efekty se postarala společnost Industrial Light and Magic, kter� m� na sv�m kontě t�měř 200 filmů, mezi kter�mi nechyb� např�klad Jursk� park, Master & Commander, Termin�tor 3, Harry Potter, Minority Report, ILM dostali Oscara za efekty ve filmu Pir�ti z Karibiku.
alt
Horor / Thriller / Sci-Fi
USA, 2001, 82 min

Obsah:
Entomoložka Remy Panos, přestala pracovat ve vědeck�m t�mu a raději odešla učit americk� děti do školy v New Yorku. Jenže, jak� to překvapen� - ne všichni šv�bi v prvn�m d�le vymřeli. Jeden velk� se zdržuje v okol� a m� velk� hlad...
alt
Horor / Thriller
Velk� Brit�nie, 2008, 91 min

Obsah:
Mlad� dvojice, muž a žena, přij�žděj� k zatopen�mu lomu, kde chtěj� o samotě str�vit p�r př�jemn�ch dnů o samotě. M�stn� př�roda ovšem nen� tak nedotčen� jak se zd� a ani milostn� p�r zde nen� s�m. Setk�v� se zde s partou pubert�ln�ch v�rostků z m�stn� vesnice, jejichž hlavn� n�pln� tr�ven� voln�ho času je vz�jemn� šikana, vandalstv�, n�sil� na slabš�ch, t�r�n� zv�řat a drz� předv�děn� se před druh�mi. Po menš� konfrontaci s touto "tlupou" př�jde konfrontace větš�, až se vše vyhrot� do brut�ln�ho souboje dvojice n�vštěvn�ků tohoto "nedotčen�ho" m�sta o hol� životy a �těk před partou nepř�četn�ch puberť�ků, kteř� jsou nakonec schopni naprosto všeho. Velice drsn�, chladn� a aktu�lně varuj�c� explotation thriller/horror, kter� nenech� nikoho chladn�m ...
alt
Animovan� / Horor / Sci-Fi
Japonsko, 2008, 97 min

Obsah:
Př�běh se odehr�v� 7 let po katastrofě v Racoon City. Po p�du letadla na letiště se začnou objevovat hejna zombi� a jedin� kdo si s němi porad� jsou stař� zn�m� hrdinov� z původn�ch her. Na sc�ně se objevuje Leon Kennedy (poradce presidenta) a jeho zn�m� Claire Redfield. Opět se objev� nar�žky na hry s�rie Resident Evil a na tajemn� T-virus za kter�m stoj� ještě tajemnějš� organizace Umbrella, kter� možn� stoj� za vš�m...
1  
2  
3  
4