Filmy Online

Sci-fi/Fantasy

http://img.over.cz/files/9084232.png

alt
Sci-Fi / Akčn� / Fantasy
USA, 2008, 113 min

Obsah:
Když se naštve, nebudete ho m�t r�di. V občansk�m životě je Bruce Banner sympatick� vědec s křehkou duš�, ve stavu zuřivosti š�len� monstrum, kter� bezmyšlenkovitě nič� vše kolem sebe. Komiksov� svět ho zn� pod přezd�vkou Hulk. Po pěti letech se vrac� na filmov� pl�tno a fakt, že půjde o mimoř�dn� z�žitek, potvrzuje jeho př�vlastek NEUVĚŘITELN�.

Zničit ď�bla v sobě sam�m je hlavn� vědeck� c�l Bruce Bannera (Edward Norton), jehož impozantn� proměny n�lad způsobilo mimoř�dně siln� oz�řen�. Bruce se ve sv�ch mimoř�dn�ch schopnostech nevyž�v�, naopak jimi trp�, protože přež�v� mimo civilizaci, dobrovolně izolovan� od sv� životn� l�sky Betty Rossov� (Liv Tyler) a jej�ho otce, arm�dn�ho gener�la Thaddeuse Rosse (William Hurt), kter� by r�d využil Bruceovy schopnosti ve prospěch americk�ch ozbrojen�ch sil. Zat�mco Bruce se snaž� co nejv�c zůstat v klidu, na obzoru se objev� nepř�tel s podobn�mi schopnostmi, kter� naopak nevynech� jedinou př�ležitost k tomu, aby se z chlapa z masa a kost� (Tim Roth) přeměnil v destruktivn� kreaturu zvanou Abomination. Proti jej�mu ř�děn� nepom�haj� ž�dn� konvenčn� zbraně, a tak mus� Bruce čelit z�sadn� v�zvě – dobrovolně se zř�ct vlastn�ho slušn�ho j�, vzteky zezelenat a rozdat si s Abomination jako chlap s chlapem, respektive jako monstrum s monstrem.

Zat�mco předchoz� Hulk Anga Leeho pojedn�val sp�š o psychologick�m souboji uvnitř samotn�ho Bruce, volba Louise Letteriera, režis�ra obou d�lů akčn�ho Kur�ra, coby jeho n�stupce, by měla b�t dobrou zpr�vou pro všechny, kdo od Hulka ž�daj� poř�dnou akci. Naopak obsazen� Edwarda Nortona, jednoho z nejlepš�ch herců současnosti, do role Bruce Bannera, nasvědčuje tomu, že nudit se div�ci nebudou ani ve sc�n�ch „Bruce s lidskou tv�ř�“. Pro samotn�ho Nortona byla role trp�c�ho vědce velkou v�zvou, protože Hulk patř� mezi jeho nejobl�benějš� komiksov� hrdiny. „Asi každ� kluk by chtěl b�t aspoň chv�li v jeho kůži. Dobrovoln�m vyvrhelem, kter� v sobě skr�v� obrovskou s�lu a ta vyplave na povrch, když ho někdo naštve,“ ř�k� Edward Norton.

Producentka filmu Gale Anne Hurd tvrd�, že za svou popularitu vděč� Hulk předevš�m tomu, že na rozd�l od ostatn�ch komiksov�ch reků je vlastně hrdinou proti sv� vůli. „Svůj potenci�l sice naplno využ�v�, ale na druhou stranu ho každ� proměna v Hulka neskutečně tr�p�. Nen� to hrdina, kter� by si obl�kl kost�m a vyrazil zachraňovat svět. On vlastně nem� př�liš na vybranou, jestli bude nebo nebude Neuvěřiteln�m Hulkem,“ uzav�r� producentka.
alt
Sci-Fi / Thriller / Akčn�
Kanada / USA, 1998, 121 min

Obsah:
Po l�ta byla realita překrucov�na, fakta manipulov�na a pravda skr�v�na. Teď přich�z� Mulder a Scullyov�, agenti FBI, aby poskl�dali celou skl�dačku v jeden celek a vysvětlili nevysvětliteln�. Ale ani tentokr�t jejich cesta za pravdou nebude proch�zka růžov�m sadem a cel� jejich vyšetřov�n� bude neust�le něk�m �myslně mařeno.
alt
Akčn� / Dobrodružn� / Horor / Thriller
USA, 2004, 113 min

Obsah:

Blade (Wesley Snipes) sa vracia a ani n�hodou to nebude mať ľahk�. Zd� sa totiž, že up�ri konečne našli sp�sob, ako sa ho nadobro zbaviť - rozhodli sa jeho identitu medializovať a všetko zosnovať tak, aby podozrenie zo s�rie brut�lnych vr�žd padlo pr�ve na jeho plecia. "Denn� chodec" sa - s pol�ciou v p�t�ch - spoj� s dvoma ľudsk�mi lovcami up�rov z tajomnej skupiny Nočn�ch stop�rov a spolu s nimi sa vyd�va na dlh� a krvav� cestu s cieľom očistiť svoje meno a odvr�tiť nov� hrozbu, ktor� pre svet predstavuje "Drake" - najmocnejš� a najsl�vnejš� up�r sa totiž po st�ročiach prebudil zo svojho sp�nku a je rozhodnut� urobiť všetko preto, aby sa Zem konečne stala rajom pre ich druh...
http://ngnews.files.wordpress.com/2008/07/matrix-revolutions-p1.jpg
Akčn� / Thriller / Sci-Fi
USA, 2003, 129 min

Obsah:
V posledn�m pokračov�n� trilogie o Matrixu se dostane Neo (Keanu Reeves) společně s Trinity (Carrie-Anne Moss) a Morpheem (Laurence Fishburne) do fin�lov� bitvy proti poč�tačov�m vl�dcům univerza. Zion je v podstatě dobytou baštou lidsk�ho odporu, vzbouřenci přich�zej� o jednu loď za druhou a zrada č�h� i v jejich řad�ch. Neo m� nav�c probl�m se svoj� jedinečnost�. Nen� to však jenom manipulace? A jak rozlišit lidskost od pouh� iluze? Zač�n� akčnějš� a nap�navějš� př�běh, než oba dva předešl�
alt
Sci-Fi / Akčn� / Thriller
USA, 2003, 138 min

Obsah:
Pokračovanie kultovej sci-fi, ktor� redefinovala ž�ner akčn�ho filmu a z�skala 4 Oscarov, n�s op�ť zaved� do temn�ho sveta bud�cnosti, ovl�dan�ho strojmi. Ľudstvo naďalej trp� v otroctve virtu�lnej reality, z ktor�ho ho m�že oslobodiť len veštbou predpovedan� Vyvolen�. Novodob� spasiteľ Neo (Keanu Reeves) mus� v druhej časti čeliť nov�m protivn�kom - s� nimi Dvojčat�, nemilosrdn� zabijaci, v skutočnosti smrtiace v�rusy, ktor� sa pohybuj� Matrixom a dok�žu ho meniť a podriaďovať svojej v�li rovnako ako Neo. Okrem nich ide Vyvolen�mu po krku aj agent Smith, ktor� sa oddelil od Matrixu a teraz Nea prenasleduje na vlastn� p�sť. Navyše ako v�rus dok�že naklonovať s�m seba, takže Neo bude v jednej z vrcholn�ch sc�n filmu čeliť takmer stovke identick�ch agentov Smithov. Medzit�m sa Trinity a Morpheus snažia zachr�niť tajomn�ho Kľ�čnika, ktor� dok�že otvoriť každ� dvere v Matrixe a je d�ležitou zbraňou ľud� v boji proti strojom. I medzi robotmi prebieha boj o nadvl�du nad virtu�lnou realitou, a z�roveň sa snažia objaviť posledn� ľudsk� mesto Zion, ukryt� v hlbin�ch Zeme. Všetky udalosti ved� k veľkej vojne ľud� proti strojom, ktor� vypukne v tretej časti.

Rozpočet 300 mili�nov dol�rov umožnil tvorcom vytvoriť celkom nov� trikov� technol�gie, ktor� z pokračovan� Matrixu nepochybne urobia filmov� udalosť roka. Producent Joel Silver tvrd�, že oproti vizu�lnemu spracovaniu druhej a tretej časti bude div�kom prv� diel pripadať ako "film z doby kamennej". V THE MATRIX RELOADED sa div�ci m�žu tešiť na bombastick� štvrťhodinov� automobilov� nah�ňačku, ktor� sa nakr�cala cel� dva mesiace a film�ri kv�li nej postavili za 2 mili�ny dol�rov vlastn� 3-kilometrov� �sek diaľnice. Nad bojov�mi sc�nami mal op�ť dohľad najuzn�vanejš� odborn�k na v�chodn� bojov� umenia Yuen Woo-Ping a všetci z�častnen� sa zhodli na tom, že tr�ning bol tentokr�t ešte tvrdš�, bojov� choreografia neporovnateľne n�ročnejšia a v�sledn� efekt div�kom vyraz� dych.
alt
Fantasy / Rodinný / Akční / Dobrodružný
Velká Británie / USA, 1993, 104 min

Obsah:

V Brooklynu začnou záhadně mizet mlad� dívky. Jednoho dne je unesena i krásná archeoložka Daisy (Samantha Mathis), do kter� je zamilovaný instalat�r Luigi Mario (John Leguizamo), kter�mu nezbývá nic jin�ho, než se se svým parťákem Mariem (Bob Hoskins) vydat do dinosauřího světa ukryt�ho v podzemí Brooklynu, kde vládne krutý vládce Koopa (Dennis Hopper). Snímek Super Mario Bros. vznikl na motivy světoznám� videohry od společnosti NINTENDO.
The image “http://www.solarnavigator.net/films_movies_actors/film_images/The_Matrix_film_poster.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Akční / Thriller / Sci-Fi / Dobrodružný 
USA, 1999, 136 min

Obsah:

Život mladého počítačového experta s perspektívnou budúcnosťou, a zároveň obávaného hackera s prezývkou Neo, Thomasa Andersona, sa radikálne zmení vo chvíli, keď ho po niekoľných nočných morách kontaktuje záhadná Trinity. Ponúkne mu odpovede na otázky, ktoré ho už dlhší čas sužujú, no hlavne odpoveď, ktorá ho zaujíma asi najviac od chvíle, keď dostal záhadný e-mail: Čo je to Matrix? Rozhodne sa uveriť jej, a po poslednej možnosti voľby, ktorú mu ponúkne černoch Morpheus, sa prebúdza v skutočnom svete. S hrôzou zisťuje, že život, ktorý doteraz žil, bol len ilúzia. Že zďaleka nie je rok 1999, a že Matrix je obrovský software, na ktorý sú všetci ľudia napojený, a žijú si v ňom svoj vlastný "život" tak, ako doteraz žil aj on. V skutočnosti sú umiestnení v obrovskej elektrárni, ktorá týmto spôsobom prináša úžitok novodobým pánom sveta - strojom. A zisťuje aj to, že on je jediný, kto môže ľudstvo spod nadvlády strojov zachrániť. On je Vyvolený. Teda aspoň podľa proroctva. A tak nemá na výber - musí sa pridať k skupine rebelov, ktorý tejto vojne zasvätili celé svoje životy. Boj o budúcnosť sa môže začať..
alt
Dobrodružný / Sci-Fi / Akční
USA, 2004, 132 min

Obsah:

Obludný a fascinujúci zároveň je newyorský herec Ron Perlman, ktor�ho si najlepšie pamätáme z televízneho seriálu Kráska a zviera, alebo zo štvrt�ho Votrelca. V komixovej adaptácii Hellboy si zahrá červen�ho, obrieho poločloveka-polopríšeru enormnej fyzickej sily, ktorú s cieľom vytvoriť dokonalú smrtonosnú zbraň, splodil počas druhej svetovej vojny čarodej Grigori Rasputin (Karel Roden). Vtedy bol ešte Hellboy malý chlapec a odvtedy, čo ho nacistom ukradla americká tajná služba, žije spolu s ďalšími mutantami - pyrokinetičkou Liz a obojživelníkom Abe - v opatere doktora Bruttenholma na izolovanom ostrove. A trojica čaká na chvíľu, kedy bude svet potrebovať ich pomoc v boji proti zlu. A tým zlom nebude nikdo iný, než starý známy Rasputin.
alt
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2005, 157 min

Obsah:

Harry Potter zahajuje svůj čtvrtý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Ani tentokrát tam není v bezpečí. Bradavice hostí významnou událost - Turnaj tří kouzelnických škol. Z každ� vybere toho nejvhodnějšího uchazeče Ohnivý pohár. Proti všem předpokladům je vybrán i Harry, ačkoliv je pro turnaj nezletilý a tvrdí, že se sám vůbec nepřihlásil. Brumbáloi se to vůbec nelíbí, protože turnaj je pořádně nebezpečný. Vypadá to tedy, že někdo opět usiluje Harrymu o život. Navíc mu moc spolužáků nevěří, že se nepřihlásil a v bradavick� škole ho spolužáci považují za náfuku, dokonce i jeho věrný kamarád Ron se od něj odvrací. Do toho přichází nový profesor Obrany proti čern� magii, který není úplně ... normální. Harryho čekají těžk� časy.
alt
Sci-Fi / Horor / Thriller
Nizozemí / Velká Británie / USA, 2002, 112 min

Obsah:

Skupinka aktivistů, která bojuje za práva zvířat, vtrhne do laboratoře, kde vědci zkoumají opice infikovan� vzteklinou. Rozjetí ochránci pustí opice z klecí ven, ty je okamžitě pokoušou a nakazí. O 28 dní později Pracovník kurýrní služby Jim (Cillian Murphy) se probudí v nemocnici z kómatu a zjistí, že budova zeje prázdnotou. Zděšený a osamělý mladý muž opustí nemocnici, aby objevil celou hrůzu. Londýn se naprosto vylidnil. Někde jsou vidět umírající. Pak potká Selenu (Naomie Harris) a Marka (Noah Huntley). Virus zlikvidoval t�měř cel� město. Selena pozná, že i Mark je infikován smrtelným virem, proti kter�mu není ochrany, a v pudu sebezáchovy ho zabije. K mal� výpravě se přidává Frank se svou dcerou Hannah. Zásoby pitn� vody docházejí. Skupinka hledá východisko. Po vyslechnutí zpráv o počasí získají informaci o vojensk� jednotce kdesi mimo město. To by mohla být záchrana. Ale deprimovaní trosečníci netuší, kde je číhá ještě větší hrozbaRežis�r Danny Boyle (např. Trainspotting, Pláž) předává prostřednictvím filmu 28 Dní Pot� divákům brutální vizi apokalypticky opuštěn�ho Londýna a lidí, kteří se stávají tváří v tvář smrteln�mu viru cyniky a ztrácejí emoce. Je to zárove�? drsn� poselství o tom, jak destruktivní je ztráta přirozen� lidskosti.
1  
2