Filmy Online

Sci-fi/Fantasy

Matrix Reloaded

alt
Sci-Fi / Akčn� / Thriller
USA, 2003, 138 min

Obsah:
Pokračovanie kultovej sci-fi, ktor� redefinovala ž�ner akčn�ho filmu a z�skala 4 Oscarov, n�s op�ť zaved� do temn�ho sveta bud�cnosti, ovl�dan�ho strojmi. Ľudstvo naďalej trp� v otroctve virtu�lnej reality, z ktor�ho ho m�že oslobodiť len veštbou predpovedan� Vyvolen�. Novodob� spasiteľ Neo (Keanu Reeves) mus� v druhej časti čeliť nov�m protivn�kom - s� nimi Dvojčat�, nemilosrdn� zabijaci, v skutočnosti smrtiace v�rusy, ktor� sa pohybuj� Matrixom a dok�žu ho meniť a podriaďovať svojej v�li rovnako ako Neo. Okrem nich ide Vyvolen�mu po krku aj agent Smith, ktor� sa oddelil od Matrixu a teraz Nea prenasleduje na vlastn� p�sť. Navyše ako v�rus dok�že naklonovať s�m seba, takže Neo bude v jednej z vrcholn�ch sc�n filmu čeliť takmer stovke identick�ch agentov Smithov. Medzit�m sa Trinity a Morpheus snažia zachr�niť tajomn�ho Kľ�čnika, ktor� dok�že otvoriť každ� dvere v Matrixe a je d�ležitou zbraňou ľud� v boji proti strojom. I medzi robotmi prebieha boj o nadvl�du nad virtu�lnou realitou, a z�roveň sa snažia objaviť posledn� ľudsk� mesto Zion, ukryt� v hlbin�ch Zeme. Všetky udalosti ved� k veľkej vojne ľud� proti strojom, ktor� vypukne v tretej časti.

Rozpočet 300 mili�nov dol�rov umožnil tvorcom vytvoriť celkom nov� trikov� technol�gie, ktor� z pokračovan� Matrixu nepochybne urobia filmov� udalosť roka. Producent Joel Silver tvrd�, že oproti vizu�lnemu spracovaniu druhej a tretej časti bude div�kom prv� diel pripadať ako "film z doby kamennej". V THE MATRIX RELOADED sa div�ci m�žu tešiť na bombastick� štvrťhodinov� automobilov� nah�ňačku, ktor� sa nakr�cala cel� dva mesiace a film�ri kv�li nej postavili za 2 mili�ny dol�rov vlastn� 3-kilometrov� �sek diaľnice. Nad bojov�mi sc�nami mal op�ť dohľad najuzn�vanejš� odborn�k na v�chodn� bojov� umenia Yuen Woo-Ping a všetci z�častnen� sa zhodli na tom, že tr�ning bol tentokr�t ešte tvrdš�, bojov� choreografia neporovnateľne n�ročnejšia a v�sledn� efekt div�kom vyraz� dych.
Žádné komentáře